Logs

bởi The GNOME Project

View detailed event logs for the system

Logs shows events from the systemd journal, and sorts them into categories, such as hardware and applications.

Using Logs you can search your logs by typing a search term, and view detailed information about each event by clicking on it.

Thay đổi ở phiên bản 43.0

9 tháng trước
Kích thước cài đặt~4 MB
Kích thước tải xuống2 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt168.275
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.gnome.Logs

Chạy

flatpak run org.gnome.Logs