Disk Usage Analyzer

bởi The GNOME Project

Check folder sizes and available disk space

A simple application to keep your disk usage and available space under control.

Disk Usage Analyzer can scan specific folders, storage devices and online accounts. It provides both a tree and a graphical representation showing the size of each folder, making it easy to identify where disk space is wasted.

Thay đổi ở phiên bản 44.0

3 tháng trước
Kích thước cài đặt~1 MB
Kích thước tải xuống477 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt244.864
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.gnome.baobab

Chạy

flatpak run org.gnome.baobab