Badge chính thức của Flathub

Bạn có thể sử dụng các badge này để quảng cáo ứng dụng của mình trên Flathub

Badge được ưu tiên

Download on Flathub
Cũng có sẵn ở định dạng SVG

Badge thay thế

Download on Flathub
Cũng có sẵn ở định dạng SVG

CC0
To the extent possible by law, Jakub Steiner has waived all copyright and related or neighboring rights to Flathub Badges. This work is published from Czechia.

Code mẫu

HTML

<a href='https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP'><img width='240' alt='Download on Flathub' src='https://dl.flathub.org/assets/badges/flathub-badge-en.png'/></a>
Download on Flathub

MoinMoin Wiki

[[https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP|{{https://dl.flathub.org/assets/badges/flathub-badge-en.png|Download on Flathub|width=240,align=middle}}]]
Download on Flathub