Badge chính thức của Flathub

Bạn có thể sử dụng các badge này để quảng cáo ứng dụng của mình trên Flathub

Đổi ngôn ngữ

Badge được ưu tiên

Download on Flathub
Cũng có sẵn ở định dạng SVG

Badge thay thế

Download on Flathub
Cũng có sẵn ở định dạng SVG

CC0
Trong phạm vi có thể của pháp luật, Jakub Steiner đã từ bỏ mọi bản quyền và các quyền liên quan hoặc lân cận đối với Flathub Badge. Tác phẩm này được phát hành từ Séc.

Các code mẫu

HTML

<a href='https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP'> <img width='240' alt='Download on Flathub' src='https://flathub.org/api/badge?locale=en'/> </a>
Download on Flathub

MoinMoin Wiki

[[https://flathub.org/apps/org.gimp.GIMP|{{https://flathub.org/api/badge?locale=en|Download on Flathub|width=240,align=middle}}]]
Download on Flathub