ලිනක්ස් සඳහා යෙදුම්, මෙතැනයි

ෆ්ලැට්හබ් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, ලිනක්ස් පද්ධතිවල පහසුවෙන් ස්ථාපනය කළ හැකි යෙදුම් දහස් ගණනක නිවසයි. මාර්ගගතව, යෙදුම් මධ්‍යස්ථානයෙන් හෝ විධාන රේඛාවෙන් යෙදුම් පිරික්සන්න.

නව යෙදුම්

තව

මෑත යාවත්කාල යෙදුම්

තව

Verified Apps

තව

Bluefish

Text editor with many web and software development extras
openoffice.nl

theBeat

Audio Player
vicr123.com

Powersupply

Linux power subsystem debugger
brixit.nl

Wallpaper Selector

Downloads and applies wallpapers
@davidoc26 on GitHub

Gabut Download Manager

Simple and Fast Download Manager
@gabutakut on GitHub

SiteMarker

An open source bookmark manager.
@aerocyber on GitHub

Calligraphy

Turn your text into ASCII banners
@gregorni on GitLab

jdReplace

With jdReplace you can replace a text in all files of a directory
jakobdev.codeberg.page

Battle for Wesnoth

A turn-based strategy game with a high fantasy theme
wesnoth.org

Halftone

Give your images that pixel art-like style
@tfuxu on GitHub

jdNBTExplorer

An Editor for Minecraft NBT files
jakobdev.codeberg.page

Forge Sparks

Get git forges notifications
mardojai.com

Modular Calculator

A powerful, scriptable, modular calculator aimed at scientific, engineering or computing work.
jordanl2.github.io

NFO Viewer

Viewer for NFO files
otsaloma.io

Gaupol

Editor for text-based subtitles
otsaloma.io

Please Run That

A python socket app for letting a friend execute a command on your system without opening ports or using an ssh server all, with a Simple GUI
@Sebicodes99 on GitHub

eFatura

E-Invoice Usage Inquiry from Tax or TR Identity Number
kekikakademi.org

Plots

Simple graph plotting
@alexhuntley on GitHub

ප්‍රචලිත යෙදුම්

තව

Productivity

තව

Graphics & Photography

තව

ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය

තව

අධ්‍යාපනය

තව

ක්‍රීඩා

තව

ජාලකරණය

තව

සංවර්ධක මෙවලම්

තව

විද්‍යාව

තව

පද්ධතිය

තව

උපයෝග

තව