ලිනක්ස් සඳහා යෙදුම්, මෙතැනයි

ෆ්ලැට්හබ් වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු, ලිනක්ස් පද්ධතිවල පහසුවෙන් ස්ථාපනය කළ හැකි යෙදුම් දහස් ගණනක නිවසයි. මාර්ගගතව, යෙදුම් මධ්‍යස්ථානයෙන් හෝ විධාන රේඛාවෙන් යෙදුම් පිරික්සන්න.

නව යෙදුම්

තව

මෑත යාවත්කාල යෙදුම්

තව

Verified Apps

තව

Modular Calculator

A powerful, scriptable, modular calculator aimed at scientific, engineering or computing work.
jordanl2.github.io

NFO Viewer

Viewer for NFO files
otsaloma.io

Gaupol

Editor for text-based subtitles
otsaloma.io

Please Run That

A python socket app for letting a friend execute a command on your system without opening ports or using an ssh server all, with a Simple GUI
@Sebicodes99 on GitHub

eFatura

E-Invoice Usage Inquiry from Tax or TR Identity Number
kekikakademi.org

Plots

Simple graph plotting
@alexhuntley on GitHub

Adventure List

Todo list that syncs to all your devices
merritt.codes

SDL Sopwith

The classic biplane shoot ‘em-up
@fragglet on GitHub

LogarithmPlotter

2D logarithmic-scaled plotter software to make Bode plots, sequences and distribution functions
ad5001.eu

Tux Paint

A drawing program for children
tuxpaint.org

µPlayer

A simple GTK4 based video player for mobile phones
sigxcpu.org

ColorWall

The Ultimate Desktop Wallpaper Application
ktechpit.com

PulseAudio Volume Control

Adjust the volume level of hardware devices and applications
pulseaudio.org

Podman Desktop

Manage Podman and other container engines from a single UI and tray.
podman-desktop.io

Furtherance

Track your time without being tracked
lakoliu.com

InfiniteShooter

A simplistic shooter made with the Godot engine.
@pastthepixels on GitHub

Damask

Automatically set wallpaper images from Internet sources
drey.app

Writernote

Writernote is a multiplatform application that allows you to take notes by recording audio, translate it later into text, and listen to it in an intelligent way.
@giacomogroppi on GitHub

ප්‍රචලිත යෙදුම්

තව

Productivity

තව

Graphics & Photography

තව

ශ්‍රව්‍ය හා දෘශ්‍ය

තව

අධ්‍යාපනය

තව

ක්‍රීඩා

තව

ජාලකරණය

තව

සංවර්ධක මෙවලම්

තව

විද්‍යාව

තව

පද්ධතිය

තව

උපයෝග

තව