jdAnimatedImageEditor

bởi JakobDev

A simple program for creating animated Images

jdAnimatedImageEditor is a simple Program that lets you create and edit animated Images. It supports GIF and APNG. Import and export of Videos is also supported.

Thay đổi ở phiên bản 1.4

khoảng 1 tháng trước

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub page.codeberg.JakobDev.jdAnimatedImageEditor

Chạy

flatpak run page.codeberg.JakobDev.jdAnimatedImageEditor