jdNBTExplorer

bởi JakobDev

An Editor for Minecraft NBT files

jdNBTExplorer allows you to edit NBT files. NBT is a custom file format used in Minecraft to store data related to your worlds. With jdNBTExplorer, you can view and edit these files directly.

Thay đổi ở phiên bản 2.1

6 ngày trước

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub page.codeberg.JakobDev.jdNBTExplorer

Chạy

flatpak run page.codeberg.JakobDev.jdNBTExplorer