Lanchat

bởi Youkai.pl

LAN chat and file transfer

I will not continue development of Lanchat after 2.10 release. Any bugs or security issues will not be fixed. Please consider using alternatives.

Thay đổi ở phiên bản 2.10.1

3 tháng trước
Kích thước cài đặt~17 MB
Kích thước tải xuống7 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt3.849
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only
Trang web của dự ánhttps://git.sr.ht/~youkai/lanchat/

Ứng dụng khác của Youkai.pl

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub pl.youkai.lanchat

Chạy

flatpak run pl.youkai.lanchat