Warpinator

bởi Linux Mint
Verified

Send and Receive Files across the Network

Warpinator allows you to easily connect multiple computers on a local area network and share files quickly and securely.

Thay đổi ở phiên bản 1.4.5

4 tháng trước

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.x.Warpinator

Chạy

flatpak run org.x.Warpinator