PulseAudio Volume Control

Adjust the volume level of hardware devices and applications

PulseAudio Volume Control (pavucontrol) is a volume control tool (“mixer”) for the PulseAudio sound server. In contrast to classic mixer tools, this one allows you to control both the volume of hardware devices and of each playback stream separately.

Thay đổi ở phiên bản 5.0

gần 2 năm trước
Kích thước cài đặt~13 MB
Kích thước tải xuống4 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt138.024
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.pulseaudio.pavucontrol

Chạy

flatpak run org.pulseaudio.pavucontrol