Login Manager Settings

bởi Mazhar Hussain

Customize your login screen

Change GDM Settings; Apply theme and background, change cursor theme, icon theme and night light settings, among other things.

Thay đổi ở phiên bản 3.1

khoảng 2 tháng trước
Kích thước cài đặt~525 KB
Kích thước tải xuống197 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt44.702
Giấy phépGNU Affero General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://gdm-settings.github.io

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.realmazharhussain.GdmSettings

Chạy

flatpak run io.github.realmazharhussain.GdmSettings