Makou Reactor

A Field Editor for Final Fantasy VII

Makou Reactor is a field editor for Final Fantasy VII.

Edit Final Fantasy VII's Field files

Thay đổi ở phiên bản 2.0.0

3 tháng trước
Kích thước cài đặt~16 MB
Kích thước tải xuống9 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt154
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.myst6re.makoureactor

Chạy

flatpak run io.github.myst6re.makoureactor