GPU-Viewer

A front-end to glxinfo, vulkaninfo, clinfo and es2_info

This project aims to capture all the important details of glxinfo, vulkaninfo and clinfo in a GUI. The project is being developed using python 3 pygobject with GTK3. All the important details are extracted using glxinfo/vulkaninfo/clinfo with the combination of grep, CAT , AWK commands and displayed in the front-end. There is no hard OpenGL Programming involved, until glxinfo, vulkaninfo and clinfo works the GPU-viewer will also work.

Thay đổi ở phiên bản 2.26

3 tháng trước
Kích thước cài đặt~23 MB
Kích thước tải xuống9 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt94.663
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.arunsivaramanneo.GPUViewer

Chạy

flatpak run io.github.arunsivaramanneo.GPUViewer