DBeaver Community

Universal Database Manager

Free multi-platform database tool for developers, SQL programmers, database administrators and analysts. Supports all popular databases: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, SQLite, Oracle, DB2, SQL Server, Sybase, MS Access, Teradata, Firebird, Derby, etc.

This is the official build of DBeaver, packaged into a Flatpak. This repackaging is not supported by DBeaver Community Edition.

Thay đổi ở phiên bản 23.1.0

4 ngày trước
Kích thước cài đặt~277 MB
Kích thước tải xuống146 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt274.840
Giấy phépApache License 2.0

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.dbeaver.DBeaverCommunity

Chạy

flatpak run io.dbeaver.DBeaverCommunity