Sublime Text

bởi Sublime HQ Pty Ltd

Sophisticated text editor for code, markup and prose

A sophisticated text editor for code, markup and prose.

Thay đổi ở phiên bản 3.2.2

hơn 3 năm trước
Kích thước cài đặt~10 MB
Kích thước tải xuống10 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt193.659
Trang web của dự ánhttps://www.sublimetext.com/

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.sublimetext.three

Chạy

flatpak run com.sublimetext.three