Black Box

bởi Paulo Queiroz

A beautiful GTK 4 terminal.

Black Box is a native terminal emulator for GNOME that offers superb theming options.

With Black Box you can:

  • Set colors schemes and integrate them with the rest of the window
  • Customize font and size
  • Customize keyboard shortcuts
  • Render Sixel escape sequences
  • Fully hide the window headerbar
  • Quickly open links and files by ctrl+clicking file paths and URLs
  • Easily paste file paths by dragging them into the window

This app is written in Vala and uses GTK 4, libadwaita, and VTE.

Thay đổi ở phiên bản 0.13.2

4 tháng trước
Kích thước cài đặt~3 MB
Kích thước tải xuống717 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt87.699
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.raggesilver.BlackBox

Chạy

flatpak run com.raggesilver.BlackBox