draw.io

bởi JGraph

Create and share diagrams

draw.io is the most flexible and privacy-focused of any production grade diagramming tool. Create flowcharts, process diagrams, org charts, UML, ER diagrams, network diagrams and much more.

Thay đổi ở phiên bản 21.2.8

25 ngày trước
Kích thước cài đặt~605 MB
Kích thước tải xuống330 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt153.927
Giấy phépApache License 2.0
Trang web của dự ánhttps://about.draw.io

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.jgraph.drawio.desktop

Chạy

flatpak run com.jgraph.drawio.desktop