PDF Arranger

PDF Merging, Rearranging, Splitting, Rotating and Cropping

PDF Arranger is a small application, which helps the user to merge or split pdf documents and rotate, crop and rearrange their pages using an interactive and intuitive graphical interface.

It is a frontend for pikepdf.

Het is een frontend voor pikepdf.

Thay đổi ở phiên bản 1.9.2

6 tháng trước
Kích thước cài đặt~115 MB
Kích thước tải xuống39 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt178.206
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.github.jeromerobert.pdfarranger

Chạy

flatpak run com.github.jeromerobert.pdfarranger