QGIS Desktop

bởi QGIS Development Team

A Free and Open Source Geographic Information System

QGIS is a user friendly Open Source Geographic Information System (GIS) licensed under the GNU General Public License. QGIS is an official project of the Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). It runs on Linux, Unix, Mac OSX, Windows and Android and supports numerous vector, raster, and database formats and functionalities.

Thay đổi ở phiên bản 3.30.1

2 tháng trước
Kích thước cài đặt~829 MB
Kích thước tải xuống296 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt64.404
Giấy phépGNU General Public License v2.0 or later
Trang web của dự ánhttps://qgis.org

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.qgis.qgis

Chạy

flatpak run org.qgis.qgis