KiCad

bởi The KiCad Developers

An EDA suite for schematic and circuit board design

KiCad is a free and open-source electronics design automation (EDA) suite. It features schematic capture, integrated circuit simulation, printed circuit board (PCB) layout, 3D rendering, and plotting/data export to numerous formats. KiCad also includes a high-quality component library featuring thousands of symbols, footprints, and 3D models. KiCad has minimal system requirements and runs on Linux, Windows, and macOS.

Thay đổi ở phiên bản 7.0.5

8 ngày trước
Kích thước cài đặt~838 MB
Kích thước tải xuống479 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt77.165
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later
Trang web của dự ánhttps://www.kicad.org/
Đóng góp bản dịchhttps://go.kicad.org/translate

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub org.kicad.KiCad

Chạy

flatpak run org.kicad.KiCad