Grapejuice

bởi The Grapejuice Developers

A Launcher for Roblox Player and Roblox Studio.

Grapejuice is a launcher for the popular Roblox platform. It enables users to create, play, and socialize on the Roblox platform.

Thay đổi ở phiên bản 7.8.3

4 tháng trước
Kích thước cài đặt~549 MB
Kích thước tải xuống138 MB
Cấu trúc có sẵnx86_64
Cài đặt194.258
Giấy phépGNU General Public License v3.0 only

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub net.brinkervii.grapejuice

Chạy

flatpak run net.brinkervii.grapejuice