Letterpress

bởi Letterpress Contributors

Turn images into text

Letterpress uses jp2a to convert images into ASCII characters. You can save the output to a file, copy it, and even change its resolution!

Thay đổi ở phiên bản 1.3.0

23 ngày trước
Kích thước cài đặt~347 KB
Kích thước tải xuống154 KB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt2.962
Giấy phépGNU General Public License v3.0 or later

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.gitlab.gregorni.ASCIIImages

Chạy

flatpak run io.gitlab.gregorni.ASCIIImages