WhatsApp Desktop

bởi Alberto Mimbrero

Unofficial WhatsApp Web Desktop client.

With WhatsApp on the desktop, you can seamlessly sync all of your chats to your computer so that you can chat on whatever device is most convenient to you.

NOTE: This wrapper is not verified by, affiliated with, or supported by WhatsApp Inc.

Thay đổi ở phiên bản 1.2.3

8 tháng trước
Kích thước cài đặt~232 MB
Kích thước tải xuống92 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt353.405
Giấy phépMIT License

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub io.github.mimbrero.WhatsAppDesktop

Chạy

flatpak run io.github.mimbrero.WhatsAppDesktop