Visual Studio Code

bởi Microsoft

Visual Studio Code. Code editing. Redefined.

Visual Studio Code is a new choice of tool that combines the simplicity of a code editor with what developers need for the core edit-build-debug cycle.

IMPORTANT: To use certain features in this flatpacked version (like the integrated terminal), please see https://github.com/flathub/com.visualstudio.code#readme

This is the proprietary Microsoft build of Visual Studio Code, packaged into a Flatpak. This repackaging is not supported by Microsoft.

Thay đổi ở phiên bản 1.78.2-1683731010

19 ngày trước
Kích thước cài đặt~110 MB
Kích thước tải xuống99 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.397.142
Trang web của dự ánhttps://code.visualstudio.com

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.visualstudio.code

Chạy

flatpak run com.visualstudio.code
Tags: