jdTextEdit

bởi JakobDev

An advanced text editor

jdTextEdit is a feature rich text editor with Plugin Support.

Features:

  • Syntaxhighlighting
  • Very well configurable
  • Different encodings are supported
  • The session can be saved
  • Pluginsupport
  • Bookmarks
  • Macros

Thay đổi ở phiên bản 10.3

12 tháng trước

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub com.gitlab.JakobDev.jdTextEdit

Chạy

flatpak run com.gitlab.JakobDev.jdTextEdit