xemu

Original Xbox Emulator

A free and open-source application that emulates the original Microsoft Xbox game console. Supports connecting up to 4 controllers for local play, networking for multiplayer, resolution scaling, and more.

Only "$HOME/.var/app/app.xemu.xemu/data/xemu/xemu" can be written by xemu. The Hard Disk image has to be placed there, for example, at "$HOME/.var/app/app.xemu.xemu/data/xemu/xemu/xbox_hdd.qcow2".

Thay đổi ở phiên bản v0.7.90

13 ngày trước
Kích thước cài đặt~18 MB
Kích thước tải xuống6 MB
Cấu trúc có sẵnaarch64, x86_64
Cài đặt1.097.734
Giấy phépGNU General Public License v2.0 only
Trang web của dự ánhttps://xemu.app
Câu hỏi thường gặphttps://xemu.app/docs/faq

Số lượt cài đặt theo thời gian

Cài đặt thủ công

Hãy làm theo hướng dẫn thiết lập trước khi cài đặt

flatpak install flathub app.xemu.xemu

Chạy

flatpak run app.xemu.xemu