Flathub Logo

Swell Foop

Robert Roth֊ի կողմից

Clear the screen by removing groups of colored and shaped tiles

Remove as many squares as possible from the board. Click on a group of squares of the same color to make them all disappear in one fell swoop, causing other squares to fall into place. It is not possible to remove a single square at a time. You get far more points for clearing a larger group of squares, and also for clearing the entire board.

Swell Foop is always very quick to play, but you can make it somewhat longer by changing the board size.

Փոփոխություններն ըստ 46.0 տարբերակի

2 ամիս առաջ
(Built 17 օր առաջ)
  • Community built

    This app is developed in the open by a community of volunteers, and released under the GNU General Public License v3.0 or later.
    Get involved
Տեղադրման չափը~2.66 MiB
Ներբեռնման չափը901.71 KiB
Հասանելի ճարտարապետություններx86_64, aarch64
Տեղադրումներ8 678

Robert Roth֊ի կողմից այլ հավելվածներ