Flathub Logo

Mahjongg

The Mahjongg Team֊ի կողմից

Match tiles and clear the board

A solitaire version of the classic Eastern tile game. Tiles are stacked on the board at the start of the game. The goal is to remove all the tiles in as little time as possible. Select two matching tiles and they will disappear from the board, but you can only select a tile if there is an empty space to its left or right at the same level. Be careful: tiles that look alike may actually be slightly different.

Mahjongg features a variety of starting layouts, some easy and some difficult. If you get stuck, you can ask for a hint, but this adds a large time penalty.

Փոփոխություններն ըստ 3.40.1 տարբերակի

մոտ 1 ամիս առաջ
(Built մոտ 1 ամիս առաջ)
  • Փոփոխությունների մատյանն առկա չէ
  • Community built

    This app is developed in the open by a community of volunteers, and released under the GNU General Public License v2.0 or later.
    Get involved
Տեղադրման չափը~4.23 MiB
Ներբեռնման չափը3.56 MiB
Հասանելի ճարտարապետություններx86_64, aarch64
Տեղադրումներ61 420