Flathub Logo

Document Viewer

The GNOME Project֊ի կողմից
A clear, simple UI

Document viewer for popular document formats

A document viewer for the GNOME desktop. You can view, search or annotate documents in many different formats.

Evince supports documents in: PDF, PS, EPS, XPS, DjVu, TIFF, DVI (with SyncTeX), and Comic Books archives (CBR, CBT, CBZ, CB7).

Փոփոխություններն ըստ 46.3 տարբերակի

մոտ 2 ամիս առաջ
(Built 26 օր առաջ)
  • Փոփոխությունների մատյանն առկա չէ
  • Community built

    This app is developed in the open by an international community, and released under the GNU General Public License v2.0 or later.
    Get involved
Տեղադրման չափը~30.89 MiB
Ներբեռնման չափը11.69 MiB
Հասանելի ճարտարապետություններx86_64, aarch64
Տեղադրումներ265 034