Flathub Logo

Decibels

Angelo Verlain֊ի կողմից

Play audio files

Current features:

  • Shows the waveform of the track
  • Adjust playback speed
  • Easy seek controls

Փոփոխություններն ըստ 46.0 տարբերակի

մոտ 2 ամիս առաջ
(Built մոտ 1 ամիս առաջ)
  • Community built

    This app is developed in the open by a community of volunteers, and released under the GNU General Public License v3.0 only.
    Get involved
Տեղադրման չափը~286.5 KiB
Ներբեռնման չափը159.84 KiB
Հասանելի ճարտարապետություններx86_64, aarch64
Տեղադրումներ12 745

Angelo Verlain֊ի կողմից այլ հավելվածներ