Flathub Logo

Crosswords

Jonathan Blandford֊ի կողմից

Solve crossword puzzles

A simple and fun game of crosswords. Load your crossword files, or play one of the included games. Features include:

 • Support for shaped and colored crosswords
 • Loading .ipuz and .puz files
 • Hint support, such as showing mistakes and suggesting words
 • Dark mode support
 • Locally installed crosswords as well as support for 3rd party downloaders

Փոփոխություններն ըստ 0.3.12 տարբերակի

5 ամիս առաջ
(Built 5 ամիս առաջ)
 • Փոփոխությունների մատյանն առկա չէ
 • Community built

  This app is developed in the open by a community of volunteers, and released under the GNU General Public License v3.0 or later.
  Get involved
Տեղադրման չափը~35.07 MiB
Ներբեռնման չափը18.53 MiB
Հասանելի ճարտարապետություններx86_64, aarch64
Տեղադրումներ14 982

Jonathan Blandford֊ի կողմից այլ հավելվածներ