Flathub Logo

نمایشگر تصویر

به دست The GNOME Project
نصب
اهدا

دیدن تصویرها

مرور تصویرها و بازرسی فراداده‌هایشان با:

  • پرداخت تصویر شتاب‌داده با GPU
  • پرداخت کاشی‌گون برای نگاشتارهای برداری
  • کدگشایی تصویر قرنطینه شده و گسترش‌پذیر
  • ارائه دسترسی‌پذیر بیش‌تر فراداده‌های مهم.

تغییرات در نگارش 46.2

3 ماه قبل
(2 ماه قبل ساخته شده)
  • ساخته شده به دست اجتماع

    این کاره به صورت آزاد به دست اجتماعی از داوطلبان توسعه یافته و با پروانهٔ GNU General Public License v3.0 or later منتشر شده.
    درگیر شدن
اندازهٔ نصب شده~29.87 MiB
اندازهٔ بارگیری13.74 MiB
معماری‌های موجودaarch64, x86_64
نصب‌ها۱۲۸٬۹۷۶